Algemene voorwaarden
Hennie Brons Coaching
Januari 2022

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, events en programma’s die door Hennie Brons Coaching worden georganiseerd en aangeboden. Hennie Brons Coaching biedt coaching sessies, teamdagen, retraites en online programma’s aan. Deelnemers en organisaties die een traject afnemen of toegang kopen tot een online programma gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Coaching sessies

Op onze website staat omschreven wat een deelnemer van de sessies kan verwachten. De kosten van de deelname staan vermeld in de offerte.

 

Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een sessie, kun je deze 24 van tevoren kosteloos annuleren. Bij het annuleren binnen 24 uur worden de kosten van de sessie in rekening gebracht.

 

Het is een deelnemer van een evenement niet toegestaan om werkboeken, afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van de sessies worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben.

 

Aansprakelijkheid

Hennie Brons Coaching doet er alles aan om de coaching sessies voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Hennie Brons Coaching verplicht zich de activiteit naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

 

De deelnemer dient tijdens het bezoeken van bijeenkomsten in een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid te verkeren. Heeft een deelnemer hierover twijfels, dan dient de deelnemer zich vooraf te melden bij Hennie Brons Coaching.

De sessies zijn voor eigen risico van de deelnemer. Hennie Brons Coaching is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de deelnemer heeft meegebracht naar de sessies.
Hennie Brons Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de activiteit gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Hennie Brons Coaching. Bij grove nalatigheid of opzet 
is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan Hennie Brons Coaching voor de betreffende opdracht verschuldigd is.
Hennie Brons Coaching is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
Iedere aansprakelijkheid van Hennie Brons Coaching is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de opdracht.

Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een  van de sessies zijn volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Hennie Brons Coaching kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

De coaching sessies van Hennie Brons Coaching zijn bedoeld om je talenten te ontdekken en deze te combineren met je passie, zodat je werk kunt vinden waar je van houdt of teams beter te laten functioneren. We kunnen je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door ons aangeboden kennis is geheel aan jou. We willen en kunnen je alleen helpen door het delen van onze kennis, ervaringen en strategieën.

Alle producten en diensten die Hennie Brons Coaching aanbiedt zijn door ons ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in deze sessies, of in welke content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Wij bieden geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door ons gepresenteerde programma’s, producten, evenementen, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer. Wij adviseren om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaan ondernemen, of  handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kunnen wij (Hennie Brons Coaching of Hennie Brons) aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

 

Annuleren 

Een coachingstraject wordt in een keer betaald. Je hebt als afnemer van het programma, 14 dagen de tijd om kosteloos te annuleren na betaling. Alle sessies die tot dan zijn afgenomen zullen wel in rekening worden gebracht.

 

Wijziging sessie 

Als door overmacht een sessie niet door kan gaan, zorgt Hennie Brons Coaching voor een passend alternatief voor de deelnemer. Indien de plaats of het tijdstip van een bijeenkomst wordt gewijzigd, zorgt Hennie Brons Coaching ervoor dat je hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde bijeenkomsten geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag. 

 

Privacy

Informatie over websitebezoek is opgenomen in onze privacyverklaring.

Bij vragen of verzoeken omtrent privacy kun je altijd contact opnemen door een mail te sturen naar info@henniebronscoaching.com.

 

Geheimhouding
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht, tenzij daarvoor een wettelijke plicht bestaat.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Klachtenregeling, geschillenregeling en toepasselijk recht
In het geval er sprake is van een klacht, dan kun je deze schriftelijk indienen bij Hennie Brons Coaching.
Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.
Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Heb je nog vragen? Stuur een mail naar: info@henniebronscoaching.com