top of page
Algemene voorwaarden
Hennie Brons Coaching
2023

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, coach sessies, retreats, events en programma’s die door Hennie Brons Coaching worden georganiseerd en aangeboden. Hennie Brons Coaching biedt coaching sessies, teamdagen, retraites en online programma’s aan. Deelnemers en organisaties die een traject afnemen of toegang kopen tot een online programma gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Coaching sessies

Op onze website staat omschreven wat een deelnemer van de sessies kan verwachten. De kosten van de deelname staan vermeld in de offerte.

Het is een deelnemer niet toegestaan om werkboeken, afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van de sessies worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben.

Evenementen en retreats

Informatieverstrekking deelnemer

Deelnemer stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Hennie Brons Coaching.

Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Hennie Brons Coaching zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

 

Deelname vereisten en uitvoering van de overeenkomst

Deelnemers zullen enkel worden toegelaten aan een traject indien zij aan alle deelname vereisten voldoen zoals besproken tijdens de kennismaking. Hennie Brons Coaching behoudt te allen tijde het recht om een deelnemer te weigeren.

 

Hennie Brons Coaching voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat deelnemer beoogde. Deelnemer erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de deelnemer en overige factoren. Deelnemer neemt 100% verantwoordelijkheid voor haar eigen resultaat.

 

Deelnemer neemt deel aan de groepsactiviteiten met een open mind, waarbij de ruimte wordt gegeven aan het proces van andere deelnemers.

 

Beide partijen zijn te allen tijde gehouden hun afspraken na te komen en een veilige omgeving te creëren.

 

Indien deelnemer zich herhaaldelijk niet aan de kenbaar gemaakte deelname vereisten houdt, is Hennie Brons Coaching gerechtigd de deelnemer uit te sluiten. Uitsluiting laat in een dergelijk geval de betalingsverplichting onverlet.

Hennie Brons Coaching is tevens gerechtigd deelnemers die door hun gedrag het verloop van het traject

of een groepsactiviteit belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor het traject onverlet.

Aansprakelijkheid

Hennie Brons Coaching doet er alles aan om de coaching sessies, retreats en evenementen voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Hennie Brons Coaching verplicht zich de activiteit naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

 

De deelnemer dient tijdens het bezoeken van bijeenkomsten in een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid te verkeren. Heeft een deelnemer hierover twijfels, dan dient de deelnemer zich vooraf te melden bij Hennie Brons Coaching.

De sessies zijn voor eigen risico van de deelnemer. Hennie Brons Coaching is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de deelnemer heeft meegebracht naar de sessies.
Hennie Brons Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de activiteit gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Hennie Brons Coaching. Bij grove nalatigheid of opzet 
is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan Hennie Brons Coaching voor de betreffende opdracht verschuldigd is.
Hennie Brons Coaching is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
Iedere aansprakelijkheid van Hennie Brons Coaching is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de opdracht.

Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een  van de sessies zijn volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Hennie Brons Coaching kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

De coaching sessies, retreats en evenementen van Hennie Brons Coaching zijn bedoeld om meer je hart te volgen, meer leiderschap te nemen over je eigen leven en zo meer happy te zijn. We kunnen je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door ons aangeboden kennis is geheel aan jou. We willen en kunnen je alleen helpen door het delen van onze kennis, ervaringen en strategieën.

Alle producten en diensten die Hennie Brons Coaching aanbiedt zijn door ons ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in deze sessies, of in welke content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Wij bieden geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door ons gepresenteerde programma’s, producten, evenementen, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer. Wij adviseren om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaan ondernemen, of  handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kunnen wij (Hennie Brons Coaching of Hennie Brons) aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

 

Wijzigingen en annuleren 

 

Coachsessies

Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een sessie, kun je deze 48 van tevoren kosteloos annuleren. Bij het annuleren binnen 48 uur worden de kosten van de sessie in rekening gebracht.

Als door overmacht van Hennie Brons Coaching een sessie niet door kan gaan, zorgt Hennie Brons Coaching voor een passend alternatief voor de deelnemer. Indien de plaats of het tijdstip van een bijeenkomst wordt gewijzigd, zorgt Hennie Brons Coaching ervoor dat je hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde bijeenkomsten geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.

Evenementen en retreats

Hennie Brons Coaching is gerechtigd het traject te annuleren indien het minimum aantal deelnemers niet wordt behaald. Dienstverlener maakt dit tijdig kenbaar aan deelnemer en het reeds betaalde bedrag zal binnen 10 werkdagen na annulering worden teruggestort.

In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft Hennie Brons Coaching de mogelijkheid een dienst of onderdeel van de dienst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van dienstverlener en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen en locatie welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn, ongevallen of brand.

Hennie Brons Coaching maakt een wijziging zo spoedig mogelijk kenbaar aan deelnemer en er zal worden gezocht naar een passende oplossing.

 

Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van het traject kunnen afwijken van het aangekondigde programma indien dienstverlener dit nodig acht. Dienstverlener is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen.

 

Indien de deelnemer, deelname aan een retreat wil annuleren, dan wordt de(aan)betaling niet geretourneerd.

-Bij annulering tot 2 weken voorafgaand aan de retreat, dient 60% van het totaalbedrag te worden voldaan.

-Bij annulering na 1 week voorafgaand aan de retreat, dient 80% van het totaalbedrag te worden voldaan.

-Bij annulering na 48 uur voorafgaand aan de retreat, dient het gehele bedrag te worden voldaan.

Betaling

Een coachingstraject wordt vooraf in één keer betaald. Je hebt als afnemer van het programma, 3 dagen de tijd om kosteloos te annuleren na betaling. Alle sessies die tot dan zijn afgenomen zullen wel in rekening worden gebracht.

 

Betalingen voor retreats vindt vooraf plaats. Betaling in termijnen is in overleg bespreekbaar.

Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de betaling is voldaan. 

 

Privacy

Informatie over websitebezoek is opgenomen in onze privacyverklaring.

Bij vragen of verzoeken omtrent privacy kun je altijd contact opnemen door een mail te sturen naar info@henniebronscoaching.com.

 

Geheimhouding
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht, tenzij daarvoor een wettelijke plicht bestaat.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Klachtenregeling, geschillenregeling en toepasselijk recht
In het geval er sprake is van een klacht, dan kun je deze schriftelijk indienen bij Hennie Brons Coaching.
Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.
Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Heb je nog vragen? Stuur een mail naar: info@henniebronscoaching.com

bottom of page